Akcyza

Nazywany również bywa podatkiem akcyzowym, jest to podatek pośredni, które zostaje nałożony na niektóre wyroby konsumpcyjne. Nakładany jest na dobra, dla ograniczenia ich spożywania, bądź ze względu na duże akumulację zysków – wysokie spożycie, przy niskich kosztach produkcji. Uważa się że akcyza to łatwy, oraz obszerny wpływ pieniędzy dla budżetu państwa poprzez nakładanie go na dobra infrastrukturalne (energia, paliwa itp.) lub konsumowane na masową skalę (np. wyroby tytoniowe, alkohol itp.). Celem akcyzy, jest zadanie restrykcyjne, może mieć również na celu zmniejszenie popytu na dane dobra, jak często ma to miejsce z np. wyrobami tytoniowymi, bądź a

Światowa Organizacja Handlu

Organizacja która swą działalność rozpoczęła w Polsce 1 stycznia 1995 roku. Stanowi ona kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, jest organizacją międzynarodową która są siedzibę ma w Genewie. Polska jest jednym z krajów założycielskich. Kraje które przystępują do WTO, zobowiązane są do dostosowania swoich ustaw wewnętrznych do norm które przestrzegane są przez Światową Organizację Handlu, dodatkowo zobowiązują się one do udzielania koncesji dla podmiotów zagranicznych. Do głównych zadań wyróżnionych dla Światowej Organizacji Handlu, jest zmierzanie do liberalizacji międzynarodowego handlu dobrami i usługami, rozstrzygania sporów

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna. Ubezpieczenia społeczne dzielą się na cztery kategorię, są to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Wypłaty mają charakter krótkoterminowy, długoterminowy bądź też dożywotni, dotyczy on osób w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, lub ofiarom wypadów i chorób. Wykonawcą przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), instytucja ta, zajmuje się między innymi gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz dystrybucję świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.