Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Finanse’ Category

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna. Ubezpieczenia społeczne dzielą się na cztery kategorię, są to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Wypłaty mają charakter krótkoterminowy, długoterminowy bądź też dożywotni, dotyczy on osób w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, lub ofiarom wypadów i chorób. Wykonawcą przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), instytucja ta, zajmuje się między innymi gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz dystrybucję świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Ubezpieczenie

Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy klientem, a danym towarzystwem ubezpieczeniowym, klient zobowiązuje się do opłacania składek, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe, składania zobowiązanie, obejmujące klienta ochroną w zakresie którym została ustalona w umowie, występujących w życiu, zdrowiu bądź mieniu ubezpieczonego. W razie wymagań, ubezpieczyciel zobowiązuje się do realizacji wypłaty odszkodowania, lub świadczeń funduszu tworzonego ze składanek które zostają uiszczone przez ubezpieczonych. Ubezpieczenia regulowane są przez Kodeks cywilny, świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym, jest to odszkodowanie za s

Bon skarbowy

Podstawowy instrument rynku pieniężnego. Jest to krótkoterminowy papier wartościowy, który oferuje do sprzedaży kraj na rynku pierwotnym z dyskontem, może on zostać wykupiony według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany. Cechą ważną w bonach skarbowych, jest ich zerowy stopień ryzyka, są one najbardziej atrakcyjnymi papierami lokacyjnymi. Jednak zerowe ryzyko nabywcze, płaci się kosztem w postaci niskiego oprocentowania. W Polsce, emisją bonów skarbowych zajmuje się Ministerstwo Finansów, jak i agencja emisji, zaś za organizację emisji oraz dokonywanie rozliczeń odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski. Polskie bony skarbowe, mają formę