Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Finanse’ Category

Aktywa obrotowe

Są to składniki nietrwale związane z jednostką, aktywa o zapadalności krótkoterminowej, są to środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Mają one ważność przez cały rok, nie dłużej, po tym czasie następuje ich stałe zużycie. Zmieniają one swoje postać w przedsiębiorstwie, przynosząc zysk. Do aktywów obrotowych, można zaliczyć takie produkty jak towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku, jak i zaliczki na dostawę krótkoterminową. Aktywa muszą być zużyte w przeciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności – Nie mo

Papier wartościowy

Jest on dokumentem, który potwierdza istnienie określonego prawa majątkowego, w taki sposób, że bez posiadania ów dokumentu, dana osoba prawna lub fizyczna, nie może wykonywać tego prawa. Dzięki przeniesieniu własności dokumentu, powoduje się przeniesienie również tego prawa. Jest to zbywalny dokument, lub zapis informatyczny, ucieleśnia on prawa majątkowe. Należy rozróżnić różnicę między papierem wartościowym, a znakiem legitymującym, które nie posiada żadnego prawa majątkowe, jest on tylko i wyłącznie dowodem zawarcia umowy, czy też innego zdarzenia prawnego. W polskim prawie, wyróżnia się trzy typy papierów wartościowych, pierwszym z nich jest anglosask

Inwestycja

Nie istnieje jedna trafna definicja określająca inwestycje. Mówiąc o inwestycji, wymienia się między innymi definicje, jakoby inwestycja była wydatkiem przedsiębiorstwa na dobra, która mają przynieść korzyści w przyszłości, użyte zostaną do produkcji innych dóbr lub usług, kolejna definicja mówi o nakładzie gospodarczym, przeznaczonym na tworzenie nowego, lub zwiększenie obecnego majątku trwałego. Jedną z kolejnych rozpowszechnionych definicji inwestycji, jest wyrzeczenie się obecnych korzyści, na rzecz niepewnych w przyszłości. Istnieje podział inwestycji na dwie grupy, jedna z nich to kapitał trwały, a drugi inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały,