Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka’ Category

Światowa Organizacja Handlu

Organizacja która swą działalność rozpoczęła w Polsce 1 stycznia 1995 roku. Stanowi ona kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, jest organizacją międzynarodową która są siedzibę ma w Genewie. Polska jest jednym z krajów założycielskich. Kraje które przystępują do WTO, zobowiązane są do dostosowania swoich ustaw wewnętrznych do norm które przestrzegane są przez Światową Organizację Handlu, dodatkowo zobowiązują się one do udzielania koncesji dla podmiotów zagranicznych. Do głównych zadań wyróżnionych dla Światowej Organizacji Handlu, jest zmierzanie do liberalizacji międzynarodowego handlu dobrami i usługami, rozstrzygania sporów

Gospodarka oparta na zasobach

W owej gospodarce, ludzie nie posługują się pieniędzmi, jest on wyeliminowany, opiera sie na wymianie dóbr i towarów. Są one dostępne dla wszystkich bez wyjątków, nie ma podziałów na wybrane grupy. Teoria ta została zaproponowana przez Jacquea Fresco. Wszystkie zasoby dostępne na ziemi stają się w owym systemie wspólne dla całej ludzkości. Zakłada On że większość gałęzi przemysłu zostanie zautomatyzowane, zalicza się do tego produkcja żywności, czy nawet budowanie domu, rola człowieka w tym procesie będzie zbędna, bądź ograniczać się tylko do funkcji kontrolnej nad działaniem danych systemów. Na celu ma ona poprawę życia ogółu. W Gospodarce Opartej n

Rolnictwo

Za początki rolnictwa uznaje się okres neolitu, to w tym okresie datuje się przejście od łowiectwa, do uprawy roli, która przyniosła rewolucję w gospodarce. Miało to ogromne znaczenie, ponieważ zmieniło tryb życia ludzi z koczowniczego na osiadły, co również doprowadziło do zbudowania się silniejszych sfer społecznych oraz rozwoju kultury. Rolnictwo przynależy do jednego z działów gospodarki, jego głównym celem jest dostarczanie środków żywnościowych w postaci płodów rolnych. Produkty te uzyskuje z roślin bądź hodowli roślin. Rozróżnia się trzy funkcje gospodarki rolnej, są to społeczne, czyli na zapewnieniu społeczeństwu miejsc pracy, ekonomiczne, to