Gospodarka oparta na zasobach

W owej gospodarce, ludzie nie posługują się pieniędzmi, jest on wyeliminowany, opiera sie na wymianie dóbr i towarów. Są one dostępne dla wszystkich bez wyjątków, nie ma podziałów na wybrane grupy. Teoria ta została zaproponowana przez Jacquea Fresco. Wszystkie zasoby dostępne na ziemi stają się w owym systemie wspólne dla całej ludzkości. Zakłada On że większość gałęzi przemysłu zostanie zautomatyzowane, zalicza się do tego produkcja żywności, czy nawet budowanie domu, rola człowieka w tym procesie będzie zbędna, bądź ograniczać się tylko do funkcji kontrolnej nad działaniem danych systemów. Na celu ma ona poprawę życia ogółu. W Gospodarce Opartej n

Ubezpieczenie

Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy klientem, a danym towarzystwem ubezpieczeniowym, klient zobowiązuje się do opłacania składek, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe, składania zobowiązanie, obejmujące klienta ochroną w zakresie którym została ustalona w umowie, występujących w życiu, zdrowiu bądź mieniu ubezpieczonego. W razie wymagań, ubezpieczyciel zobowiązuje się do realizacji wypłaty odszkodowania, lub świadczeń funduszu tworzonego ze składanek które zostają uiszczone przez ubezpieczonych. Ubezpieczenia regulowane są przez Kodeks cywilny, świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym, jest to odszkodowanie za s

Ekonomia

Zajmuje się analizą i opisem produkcji, konsumpcją dóbr i dystrybucji. Ekonomia, często uważana jest za naukę ścisłą, jest to błędne rozumowanie, należy ona do nauk społecznych, mimo iż posługuje się aparatem matematycznym (co wprowadza w błąd). Etymologia słowa ekonomia, odnosi nas do starożytnej gracji, gdzie rozumiane było jako zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego. Pierwszy raz słowo Ekonomia, pojawia się u Ksenofonta, jest to nazwa jednego z dzieł, oznaczało ono prawo, regułę. Podstawowy podział ekonomii, to mikroekonomia i makroekonomia, pierwsza z nich skupia się na analizie współdziałania na danym rynku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ma